Robot Phi

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Informatie van de cliënt, de belangenbehartiger, de medewerker, de vrijwilliger en andere professionals die bij de ondersteuning betrokken zijn. Uiteraard doen we dit niet zomaar. We gaan zorgvuldig om met jouw privacy. Daarom verzamelen we niet meer persoonsgegevens dan nodig. Ook bewaren we ze niet langer dan noodzakelijk. Hiernaast vind je onze privacy principes. We beschrijven wat je in ieder geval moet weten over wat we met jouw gegevens doen. Daarnaast lees je wat jouw rechten zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoons-
gegevens door Stichting Philadelphia Zorg (kvk:410035166). Deze verklaring is ook van toepassing op bij Philadelphia aangesloten rechtspersonen.

Bij Philadelphia aangesloten rechtspersonen

Rechtspersonen KVK
Stichting Vrienden van Stichting Philadelphia 41035743
Stichting Philadelphia Fonds Zorgprojecten van Stichting Philadelphia Zorg 08091733
Stichting Philadelphia Horeca & Recreatie 08133511
Stichting Werk & Begeleiding 64367878
Stichting Werk & Begeleiding Mijn Werk 41052498
Werk & Begeleiding Holding B.V. 64369609
Werk & Begeleiding Regio Holding B.V. 64371174
Werk & Begeleiding Zuid Limburg B.V. 64376362

Werk & Begeleiding Digicontact B.V. 64372820
Werk & Begeleiding Flevoland en Gooi B.V. 64376141
Werk & Begeleiding Groot Apeldoorn B.V. 64376125
Werk & Begeleiding Groot Veluwe B.V. 64376257
Werk & Begeleiding Noord Holland B.V. 64376184
Werk & Begeleiding Noord Nederland B.V. 64376214
Werk & Begeleiding Oost Nederland B.V. 64376265
Werk & Begeleiding West Gelderland B.V. 64376176
Werk & Begeleiding Zuid Holland en Zeeland B.V 64376117

Privacyverklaring Ik ben cliënt

Wat zijn persoonsgegevens

Wanneer mogen wij persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken? Bij Philadelphia willen we dat je goed wordt ondersteund of fijn woont. Daarvoor
hebben we jouw gegevens nodig. Wij hebben daarom een overeenkomst met jou gesloten. Daarnaast moeten wij aan wettelijke verplichtingen voldoen. De wetten waar het over gaat zijn bijvoorbeeld: de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet langdurige zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische ziekenhuizen. Ook als je toestemming hebt gegeven mogen wij jouw gegevens gebruiken. In het geval van levensbedreigende situaties mogen we ook jouw persoonsgegevens gebruiken.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

• Wij hebben de volgende gegevens van jou: achternaam, voornamen, voorletters, adres, geslacht, geboortedatum en BSN-nummer, Als het nodig is kennen wij ook jouw bankrekeningnummer en een administratienummer.
• Verzekeringsgegevens.
• Gegevens over praktische zaken die wij nodig hebben als je bij ons woont. En je inkomensgegevens als je bij ons huurt.
• Gegevens over het verlenen van zorg. Denk hierbij aan: informatie over je gezondheid, de begeleidingsafspraken, de behandeling of medicijnen die je krijgt.
• Gegevens die wij hebben gekregen van andere zorgverleners. Informatie over incidenten en gegevens over jouw belangenbehartiger(s).
• Jouw huisarts en eventueel andere zorgverleners.
• Andere gegevens die we nog niet hebben genoemd maar die nodig zijn voor goede zorg, ondersteuning of begeleiding.

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

• Om jou de juiste zorg, begeleiding of ondersteuning te kunnen geven zoals we hebben afgesproken.
• Om alles rondom jouw woning te kunnen regelen.
• Om de kwaliteit van zorg te bewaken en verbeteren.
• Om klachten en incidenten te kunnen onderzoeken en behandelen.
• Om onze administratie op orde te hebben.
• Om te kunnen berekenen wat jij moet betalen en om dit bedrag te innen.
• Zodat wij kunnen reageren op jouw vragen of je iets kunnen vertellen.
• Zodat we controles kunnen uitvoeren voor en door accountants, zorgkantoren en inspectiediensten van de overheid.
• Wij moeten aan andere instanties kunnen laten zien dat wij ons houden aan gemaakte afspraken en regels. Denk hierbij aan het zorgkantoor en het CAK.
• Om onze rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Bijvoorbeeld bij de klachtencommissie, de geschillencommissie Gezondheidszorg of de rechter.
• Uitvoering geven aan wetten en regels.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Als wij jou geen zorg of ondersteuning meer geven, bewaren wij jouw gegevens niet langer dan nodig. Maar wij zijn wel verplicht jouw gegevens dan nog 15 jaar te bewaren.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Alleen mensen die jouw gegevens echt nodig hebben. We zijn verplicht om een dossier aan te houden waar we al je gegevens in bewaren. Een uitgebreide uitleg over jouw dossier staat in het protocol cliëntendossier van Philadelphia.

Gegevens delen met andere organisaties

Het kan nodig zijn om jouw gegevens te delen met organisaties of hulpverleners die met ons samenwerken. Bijvoorbeeld het taxibedrijf of de dagbesteding. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan nodig is. Philadelphia houdt zich aan de wet. Informatie over jouw zorg wordt alleen gedeeld met hulpverleners die direct betrokken zijn bij jouw zorg, begeleiding of ondersteuning. Als we informatie over jou delen met iemand anders, dan moet die ander een overeenkomst getekend hebben. In deze overeenkomst staan de afspraken die we met die ander hebben gemaakt, zoals waarom ze deze gegevens ontvangen. En dat ze er goed op passen. En wat ze er wel en niet mee mogen doen.

In andere gevallen maken we duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld met een gemeente over de gegevens die gedeeld worden. Verder kunnen sommige instanties informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen. Bijvoorbeeld het CAK, CIZ, SVB, zorgkantoor, een woningbouw corporatie, of de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd.

 

Privacyverklaring Ik ben belangenbehartiger

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet is dat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus bijvoorbeeld de combinatie van een naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn allemaal persoonsgegevens. Ook kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Bijvoorbeeld medische gegevens of gegevens over de levensgeschiedenis van een cliënt.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken?
Philadelphia heeft een overeenkomst voor zorgverlening, ondersteuning en begeleiding gesloten met een cliënt van wie u belangenbehartiger bent. Of u bent, op grond van het Burgerlijk Wetboek, aangesteld als curator, mentor en/of bewindvoerder. Daarnaast dient Philadelphia aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook uw toestemming kan de basis zijn voor het verwerken van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens van u verzamelen wij?
• Naam, voornamen, voorletters, adres, geslacht en voor communicatie benodigde gegevens.
• Relatie tot de cliënt (familie, sociaal netwerk, professioneel).
• Beschikking kantonrechter in geval van curatele, bewind en/of mentorschap.
• Andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst van zorgverlening, ondersteuning en begeleiding.
• Bij de toepassing van wettelijke verplichtingen.
• Of gegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
• Om uitvoering te geven aan de overeenkomst van zorg, begeleiding en ondersteuning;
• Zodat wij klachten, geschillen en incidenten kunnen behandelen en onderzoeken.
• Om met u in contact te treden en te reageren op door u gestelde vragen.
• Om u te informeren over relevante informatie
• Voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie.
• De uitvoering van de contractuele en wettelijke verplichtingen volgend uit de zorgverleningsovereenkomst.
• De vaststelling, de uitoefening of de verdediging van de rechten van Stichting Philadelphia Zorg. Bijvoorbeeld bij een klachtencommissie, de geschilleninstantie Gezondheidszorg of de rechter.
• De uitvoering of toepassing van enige wet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Persoonsgegevens worden in de regel niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. De wettelijke bewaartermijn voor cliëntdossiers is 15 jaar na einde zorg. Als een wettelijke bewaartermijn ontbreekt, niet langer dan noodzakelijk.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen medewerkers die uw gegevens echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Gegevens delen met andere organisaties

Wij gebruiken persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering en zorgverlening aan cliënten. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties of hulpverleners die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken. Denk hierbij aan onderaannemers of vervoerders. Omdat het voor hen van belang is om te weten dat er een belangenbehartiger is. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk. Als een andere partij of instantie persoonsgegevens verwerkt voor ons, moet de andere partij een verwerkersovereenkomst getekend hebben. Hierin staat waarom ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze ermee om moeten gaan. In andere gevallen waarbij persoonsgegevens worden gedeeld -zoals de gemeente of een samenwerkingspartner- maken we afspraken in een convenant hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen. Bijvoorbeeld het CAK, CIZ, SVB, zorgkantoor, een woningbouw corporatie, of de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd.

 

Privacyverklaring Ik ben medewerker, stagiair, leerling, uitzendkracht of sollicitant

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet is dat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus bijvoorbeeld de combinatie van naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn allemaal persoonsgegevens. Ook kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken?

Philadelphia heeft met jou een arbeidsovereenkomst, stage-overeenkomst, leer/arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst of overeenkomst van opdracht gesloten. Of je werkt via een uitzend- of detacheringsbureau. Of je neemt deel aan een sollicitatieprocedure. Daarnaast dient Philadelphia aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals op grond van het Burgerlijk Wetboek of de Arbeidsomstandighedenwet. Ook jouw toestemming kan de basis zijn voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

• Naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, geboortedatum, bsn-nummer, voor communicatie benodigde gegevens. Wanneer van toepassing: bankrekeningnummer, kopie identiteitsbewijs, personeelsnummer.
• Diploma’s, getuigschriften, Verklaring Omtrent Gedrag.
• CV, motivatiebrief, opleidingen, gegevens over functioneren en beoordelingen.
• Andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist met het oog op de toepassing van een andere wet. Of waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

• Om Uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst, stage-overeenkomst, leerarbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, overeenkomst van opdracht, sollicitatieprocedure of uitzend- of detacheringsovereenkomst.
• Voeren van salarisadministratie.
• Voor het behandelen en onderzoeken van klachten, geschillen en incidenten.
• Voor het voeren van de (medewerkers)administratie en bewaarplicht.
• Voor het verwerken van sollicitaties.

• Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
• Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen.
• Om met jou in contact te treden, te reageren op gestelde vragen, relevante informatie toe te sturen.
• Voor het sturen van een kerstpakket of attentie.
• Voor accountantscontroles.
• De uitvoering van contractuele en wettelijke verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.
• De vaststelling, uitoefening of verdediging van de rechten van Philadelphia.
• De uitvoering of toepassing van een enige wet.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Persoonsgegevens worden in de regel niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Indien een wettelijke bewaartermijn ontbreekt, niet langer dan noodzakelijk.

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Alleen medewerkers die uw gegevens echt nodig hebben voor hun werk mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Gegevens delen met andere organisaties

Philadelphia gebruikt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met andere organisaties. Denk hierbij aan aan het pensioenfonds , het UWV en bedrijfsmedische en bedrijfsmaatschappelijke instanties waar Philadelphia mee samenwerkt. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk. Als een andere instantie persoonsgegevens verwerkt voor ons moet de andere partij een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen, mogen verwerken en hoe ze ermee om moeten gaan. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen. Bijvoorbeeld de belastingdienst, het UWV, de Inspectie SZW of de inspectie gezondheidszorg en jeugd.

Privacyverklaring Ik ben vrijwilliger

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet is dat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus bijvoorbeeld de combinatie van naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn allemaal persoonsgegevens. Ook kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken?

Philadelphia heeft met u(w) (organisatie) een overeenkomst van dienstverlening. U bent als behandelaar bij een cliënt betrokken. Of u bent op basis van een wettelijke bepaling, zoals de Wet op de jeugdzorg of de Wet opneming bijzondere ziekenhuizen, betrokken bij een cliënt. Ook uw toestemming kan de basis zijn voor het verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u mantelzorger van een cliënt bent.

Welke Persoonsgegevens van u verzamelen wij?

• Achternaam, voornamen, voorletters en geslacht. Wanneer nodig (bijvoorbeeld bij een zorgboer): adresgegevens en een Verklaring Omtrent Gedrag.
• Andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist met het oog op de toepassing van een wet.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

• Om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u(w) (organisatie) of de overeenkomst van zorg, begeleiding en ondersteuning met een cliënt van Philadelphia.
• Het behandelen en onderzoeken van klachten, geschillen en incidenten.
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
• Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen. Denk hierbij aan het in handen van derden stellen van vorderingen.
• Om met u in contact te treden, te reageren op gestelde vragen, relevante informatie toe te sturen.
• Voor accountantscontroles.
• Uitvoering van de contractuele en wettelijke verplichtingen volgend uit de overeenkomst met u(w) (organisatie).
• De vaststelling, uitoefening of verdediging van de rechten van Philadelphia Zorg.
• De uitvoering of toepassing van een wet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Persoonsgegevens worden in de regel niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Indien een wettelijke bewaartermijn ontbreekt, dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen medewerkers die uw gegevens echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Gegevens delen met andere organisaties

Het kan nodig zijn om persoonsgegevens te delen met andere organisaties. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk. Andere partijen moeten een verwerkersovereenkomst getekend hebben waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen, mogen verwerken en hoe ze ermee om moeten gaan. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen.

 

Privacyverklaring Ik ben op een andere manier bij de zorg en/of een cliënt betrokken

Denk hier aan diverse professionals: onderaannemers, zorgboeren, externe behandelaren, opdrachtnemers, maar ook mantelzorgers, voogden, jeugdbeschermers, taxibedrijven etc

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet is dat alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus bijvoorbeeld de combinatie van naam, geboortedatum, contactgegevens, pasfoto, camerabeelden en/of geluidopnamen zijn allemaal persoonsgegevens. Ook kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken?

Philadelphia heeft met u(w) (organisatie) een overeenkomst van dienstverlening. U bent als behandelaar bij een cliënt betrokken. Of u bent op basis van een wettelijke bepaling, zoals de Wet op de jeugdzorg of de Wet opneming bijzondere ziekenhuizen, betrokken bij een cliënt. Ook uw toestemming kan de basis zijn voor het verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u mantelzorger van een cliënt bent.

Welke Persoonsgegevens van u verzamelen wij?

• Achternaam, voornamen, voorletters en geslacht. Wanneer nodig (bijvoorbeeld bij een zorgboer): adresgegevens en een Verklaring Omtrent Gedrag.
• Andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist met het oog op de toepassing van een wet.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

• Om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u(w) (organisatie) of de overeenkomst van zorg, begeleiding en ondersteuning met een cliënt van Philadelphia.
• Het behandelen en onderzoeken van klachten, geschillen en incidenten.
• Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
• Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen. Denk hierbij aan het in handen van derden stellen van vorderingen.
• Om met u in contact te treden, te reageren op gestelde vragen, relevante informatie toe te sturen.
• Voor accountantscontroles.
• Uitvoering van de contractuele en wettelijke verplichtingen volgend uit de overeenkomst met u(w) (organisatie).
• De vaststelling, uitoefening of verdediging van de rechten van Philadelphia Zorg.
• De uitvoering of toepassing van een wet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Persoonsgegevens worden in de regel niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Indien een wettelijke bewaartermijn ontbreekt, dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alleen medewerkers die uw gegevens echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Gegevens delen met andere organisaties

Het kan nodig zijn om persoonsgegevens te delen met andere organisaties. Er worden nooit meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk. Andere partijen moeten een verwerkersovereenkomst getekend hebben waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen, mogen verwerken en hoe ze ermee om moeten gaan. Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn te delen.

 

Privacyverklaring Meer informatie over privacy

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en niet toegestane toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Intrekken toestemming

Als wij persoonsgegevens verwerken waarvoor u toestemming hebt gegeven, kunt u uw toestemming intrekken.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben?

Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:
• aan te passen;
• te wissen;
• over te dragen aan iemand anders.
Stuur uw verzoek naar privacy@philadelphia.nl, dan maken wij het voor u in orde.

Onderstaande gegevens hoeven wij niet met u te delen:

• persoonlijke werkaantekeningen, notities en adviezen voor intern gebruik;
• persoonsgegevens van anderen, bijvoorbeeld een klacht over u: persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van strafbare feiten en andere gevallen die staan in artikel 23 AVG.

Wijzigen en verwijderen

U hebt het recht persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen als de gegevens niet (of niet langer) juist zijn. Dit kan ook wanneer de verwerking niet langer gerechtvaardigd is. Hier kunnen wel wettelijke uitzonderingen op zijn. Dat betekent dat wij niet aan elk verzoek hoeven tegemoet te komen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt dit doen bij alle verwerkingen waarbij:
• u geen toestemming hebt gegeven;
• wij al zorg verlenen voordat hierover afspraken zijn gemaakt;
• wij niet voldoen aan de wet;
• er geen sprake is van een levensbedreigende situatie.

Bezwaar tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens beoordelen we per geval. Wij verwerken uw gegevens alleen als wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben. Als dat er niet is, stoppen we direct met het verwerken van uw gegevens.

Recht op beperking

Soms kunt u vragen dat Philadelphia tijdelijk stopt met de verwerking van uw gegevens. Dit kan:
• als u een wijziging hebt ingediend;
• als uw gegevens eigenlijk gewist moeten worden, maar u dit niet wilt;
• als Philadelphia de gegevens niet langer nodig heeft, maar u wel. Bijvoorbeeld voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Recht op uw eigen gegevens

U hebt het recht de gegevens die Philadelphia van u heeft gekregen zelf op te vragen. Wij sturen u deze gegevens dan (in een gangbaar bestandsformaat). Dit geldt alleen voor digitale persoonsgegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven. Of wanneer wij een overeenkomst met u hebben.
U mag die gegevens delen met een andere partij. Als er een koppeling is tussen onze systemen en de systemen van de andere partij dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Vraag daar gerust naar.

Procedure uitoefening rechten

Als u gebruik wilt maken van uw rechten dan is dat gratis. Behalve bij misbruik. Philadelphia beoordeelt of er sprake is van misbruik. U kunt een mail sturen aan: privacy@philadelphia.nl

Antwoord

Wij antwoorden uw mail binnen een maand. Mocht dit niet lukken dan laten wij u dat binnen die maand weten. Dit ligt aan de complexiteit en/of het aantal verzoeken. In het uiterste geval kan het drie maanden duren.

Identificatie

Wij kunnen altijd om bewijs van uw identiteit vragen. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan een verkeerde partij verstrekken. Of onterechte wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens. Het gaat het snelst als u langskomt en uw identiteitsbewijs kan laten zien. Als u jonger bent dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijk vertegenwoordiger.

Individuele afweging bij elk verzoek

Er kunnen omstandigheden zijn dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. Mocht dat zo zijn, dan zullen we u dit helder omschreven laten weten. Als u het er niet mee eens bent, kunt u het altijd voorleggen aan de rechter.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Nee, Philadelphia verwerkt uw persoonsgegevens niet buiten de EU. Hierdoor zijn uw gegevens altijd beschermd.

Heeft u iemand die ik kan aanspreken?

Philadelphia heeft een functionaris gegevensbescherming (dhr. S. van den Broek en dhr. L. Hammann) aangesteld. De fg houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Philadelphia hierover. De fg is bereikbaar via: privacy@philadelphia.nl of op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op 033 – 760 20 00.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Philadelphia maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is of verplicht is. Ook laten wij weten wat de (mogelijke) gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt. Wij zullen nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk.

Gegevens verkregen van een andere organisatie/bron

Indien wij persoonsgegevens ontvangen van een andere organisatie dan zullen wij de bron daarvan vermelden.

Wijzigingen

Philadelphia kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring.